BA Mozgókép szak – Szakdolgozati követelmények

A képzést lezáró diplomamunka egy komplex vizsgamunka, mely két részből áll: egy kreatív munkából és egy munkanaplóból. A kreatív produktum valamely a képzés profiljához illeszkedő mozgóképes munka, lehet televíziós műsor, bármilyen műfajú rövidfilm (10-20 perc), dokumentumfilm (20-30 perc), kísérleti film, vagy egyéb mozgóképes munka. Ennek során a hallgató az előkészítés, megvalósítás és utómunka folyamatok elvégzésével ad számot megszerzett tudásáról és készségeiről. Az értékélés itt nem pusztán az elkészült mű esztétikai értékét mérlegeli, hanem a képzésben elsajátított tudás felhasználását, kreatív és hatékony alkalmazását és a megszerzett készségek mozgósítását. Az értékelés arra is fókuszál, mennyiben sikerült a hallgatónak elérnie eredetileg kitűzött mozgóképes célját.

A munkanapló a mű születésének folyamatára reflektál, leírja az eredetileg célként kitűzött mozgóképes tervet, a mű előállításával kapcsolatos szakmai tapasztalatokat, a munkatársakkal való együttműködés tapasztalatait, a felmerült problémákat, azok megoldási alternatíváit és az adott megoldás választásának okát. Itt az értékelés azt mérlegeli, mennyire képes a hallgató reflektálni önnön munkájára, mennyire van tisztában a szakmai elvárásokkal és azok megvalósulási szintjével, illetve mennyire képes a további fejlődéséhez szükséges szakmai tapasztalatokat levonni diplomamunkája megvalósításából. Az érdemjegy a két rész együttes értékeléséből adódik, a diplomamunka jegyének kiszámításakor a kreatív produktum érdemjegye 70%-ban, a munkanapló érdemjegye 30%-ban számít be az összesített érdemjegybe.

Formai követelmények:

A kreatív munkát digitális formában kell benyújtani a Filmtudomány tanszéken. (A munkában közreműködő kreatív munkatársak nevét a kreatív munkán szerepeltetni kell, egyértelműen feltüntetve, hogy a munka mely része a hallgató saját munkája.)

A munkanaplót a kari szakdolgozati előírásoknak megfelelően a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell digitális formában benyújtani.

A munkanapló formai követelményei:

  • hossza min. 20 000 leütés (szóközök nélkül), mellékletek nélkül
  • 12-es betűméret, másfeles sorköz
  • szabványos szakirodalmi hivatkozás (jegyzetapparátus, bibliográfia), valamint egyéb mellékletek – amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja
  • fejezetekre tagolt szöveg tartalomjegyzékkel (a tartalomjegyzéknek tartalmaznia kell a mellékleteket is)

A diplomamunka minden részét (kreatív produktum, munkanapló és azok szükséges mellékletei) digitális formában személyesen kell leadni a Filmtudomány tanszéken a hivatalos szakdolgozat-leadási határidő előtt legkésőbb 3 nappal, amiről a tanszék igazolást állít ki. Ezt az igazolást a Neptunba feltöltendő munkanaplóban kell elhelyezni.

A kreatív alkotást és a munkanaplót a hallgató témavezetője jóváhagyásával és a vele folytatott konzultációk során valósítja meg. A diplomamunka csak a témavezető előzetes jóváhagyásával nyújtható be, mely jóváhagyást a témavezető a Neptunban a dolgozat (munkanapló) befogadásának/feltöltésének engedélyezésével hajt végre.

A dolgozatban el kell helyezni a plágiumra/önállóságra vonatkozó nyilatkozatot: a diplomamunkát készítő köteles nyilatkozni arról, hogy a diplomamunka saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be diplomamunkaként. Az erre vonatkozó szerzőségi nyilatkozat innen tölthető le: https://www.btk.elte.hu/ba/zv-kovetelmenyek