BA Szabad bölcsészet Filmelmélet és filmtörténet szakirány – Szakdolgozati követelmények

AZ EGYETEMI ÉS KARI SZABÁLYOZÁS IDE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI

A szakdolgozatra és a szakzáróvizsgára vonatkozó általános szabályokat ld. Hallgatói követelményrendszer (HKR) 75-83 §.A 2008. április 30-ai dékáni utasítás szerint:
“Az 50 kredites ún. minor szakokon nem kell sem záródolgozatot, sem külön záróvizsgát tenni. BA képzésben: “A hallgató köteles a záródolgozatának elkészítéséhez záródolgozati témát és témavezetőt választani”.

ELTE SzMSz II. kötet: Hallgatói követelményrendszer 95§ (6): A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható.

KépKöv 1. számú melléklet: A záródolgozat (szakdolgozat, diplomamunka)
6.2.3. A szakdolgozattal kapcsolatos általános követelmények:

a. A szakdolgozat olyan jelentős volumenű, önálló szakmai munkán alapuló tanulmány, amelynek témáját a szaktanszék, illetve a hallgató kezdeményezésére a látogatott szak tudományterületéről jelölik ki. Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit. A szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai követelményekkel kapcsolatban az adott tudományterületen támasztott formai követelményeknek is. […]
b. A szakdolgozatra vonatkozó sajátos követelményeket az egyes szakok képesítési követelményei tartalmazzák.

KTVSz 109. § (3) Annak érdekében, hogy a két- vagy többszakos hallgató szakdolgozatai külön-külön megfeleljenek az önállóság követelményének, a hallgató köteles tájékoztatni témavezetőjét az elkészült vagy készülőben lévő szakdolgozatáról (szakdolgozatairól), s szükség esetén az érintett tanszékek témahasonlóság esetén közösen határozhatják meg a teendőket.

A SZAKDOLGOZATRA VONATKOZÓ FILMSZAKOS KÖVETELMÉNYEK

A szakdolgozat terjedelme:

BA képzés és szakirányú továbbképzés keretén belül készített szakdolgozat esetén a minimális terjedelem 40 000 betű (szóközök nélkül számolva, jegyzetek, mellékletek nélkül). A szakdolgozat maximális lehetséges terjedelme 80 000 betű.

A szakdolgozatot a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, elektronikus formában kell benyújtani a Tanulmányi Osztály által küldött útmutató alapján.

A szakdolgozat felépítése:

A szakdolgozat önálló szakmai munkán alapuló, értekező jellegű tanulmány. A felépítésére vonatkozó legáltalánosabb szabályok:
A főszöveg alapvető szerkezete:

  • bevezetés: meghatározza a vizsgált problémát, jelenséget, amelyet a dolgozat tárgyalni kíván, körvonalazza a feldolgozásra kerülő anyagot, valamint a vizsgálat módszerét;
  • tárgyalás: “tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit” (Képzési Követelmények, 1. melléklet, 6.2.3. (a) pont);
  • összegzés: összegzi a dolgozat által dokumentált szakmai munka eredményét, a dolgozatban kifejtett legfontosabb állítások rövid összefoglalását adja.

A főszövegen kívül kötelező elemek:

A kötelezően előírt adatokat tartalmazó borítólap, tartalomjegyzék, bibliográfia, valamint egyéb mellékletek (filmográfia, képmelléklet stb.) amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja.

Továbbá a dolgozat magyar nyelvű absztraktját (vagyis tartalmának rövid, kb. 1500 karakter terjedelmű összefoglalását) kötelező elhelyezni a dolgozatban. Az absztrakt a dolgozat tartalomjegyzékét követő oldalra kerüljön.

A külső és belső borítóval kapcsolatos követelményeket innen lehet letölteni: https://www.btk.elte.hu/ba/zv-kovetelmenyek

A hivatkozás és bibliográfia formai követelményei:

A szakdolgozat hivatkozási rendjének és bibliográfiai jellegű mellékleteinek kialakításakor az elsődleges szempont, hogy a dolgozat által hivatkozott anyagok (könyvek, cikkek, filmek, dokumentumok) azonosítása és visszakereshetősége áttekinthető és rendszerezett formában valósuljon meg. A hivatkozások kialakításához tanácsok, példák megtekinthetők többek között az alábbi webhelyeken:

A hivatkozott forrást nemcsak szó szerinti idézés esetén kell feltüntetni, hanem abban az esetben is, ha az adott szerzőtől egy gondolatot vagy gondolatmenetet vesz át a szakdolgozó.

A plágiumra / önállóságra vonatkozó nyilatkozat:

A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be szakdolgozatként. Az erre vonatkozó szerzőségi nyilatkozatot innen lehet letölteni. A nyilatkozatot kitöltve el kell helyezni a szakdolgozatban.
Plágium esetén a szakdolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtója ellen fegyelmi eljárás indítható.

A szakdolgozati konzultációra vonatkozó szabályok:

A szakdolgozat írójának legalább két szakdolgozati konzultáción részt kell vennie a számára kijelölt témavezetőnél:

1. konzultáció: a dolgozat vázlatának / tématervének bemutatása (tavaszi dolgozatleadás esetén legkésőbb a megelőző év októberének folyamán; őszi dolgozatleadás esetén legkésőbb a megelőző június folyamán);

2. konzultáció: a dolgozat kész fejezeteinek bemutatása (legkésőbb a dolgozat benyújtása előtt 6 héttel bemutatandó az előírt minimális terjedelem legalább 50%-a).

A szakdolgozat készítőjének ezen túlmenően a dolgozat leadásának félévében fel kell vennie saját konzulensénél a Konzultációs/szakdolgozati szemináriumot.

A szakdolgozat értékelése:

A szakdolgozatokról a bíráló tanár rövid szöveges értékelést ad, valamint meghatározott szempontok alapján a dolgozat különböző jellemzőit 1-től 5-ig érdemjeggyel is értékeli. A kétfajta értékelés együttesen adja ki a szakdolgozatra adott végső érdemjegyet.

Szakdolgozat-értékelési szempontok [PDF]