Új szakdolgozati és szakzárási követelmények

Ezek a követelmények azokra a hallgatókra érvényesek, akik 2016-ban vagy később kezdték meg tanulmányaikat!

Filmelmélet specializáción

Diplomamunka formai követelményei:

 • 70–80 ezer leütés (mellékletek nélkül)
 • 12-es betűméret, egyes sorköz
 • szabványos szakirodalmi hivatkozás (jegyzetapparátus, bibliográfia, valamint egyéb mellékletek – filmográfia, képmelléklet stb. –, amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja)
 • fejezetekre tagolt szöveg tartalomjegyzékkel, bevezetővel és konklúzióval (témamegjelölés, célkitűzés, módszer, kifejtés, eredmény)
 • magyar és idegen nyelvű rezümé kb. 10-10 sorban
 • a szakdolgozat leadásához a témavezetőnek igazolnia kell a konzultációk teljesítését, a diplomamunka védésre bocsáthatóságát, valamint a diplomamunkát készítő köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be diplomamunkaként – mindezekhez a formanyomtatvány letölthető innen: LETÖLTÉS (PDF)

Tartalmi követelmények:

 • releváns filmtudományi téma
 • a választott témakör magyarul és legalább egy idegen nyelven elérhető alapvető szakirodalmának feldolgozása
 • tartalmazzon önálló kutatást vagy elemzést
 • szabatos értekező nyelv (magyar vagy angol, más idegen nyelvet indokolt esetben engedélyezhet a tanszék)

Értékelés:

1–5-ig terjedő osztályzattal; a következő szempontok alapján: a szakirodalom feldolgozása, az önálló kutatás/elemzés megalapozottsága és jelentősége, az érvelés szerkezete, a szakirodalom-használat formai és tartalmi korrektsége, nyelvi jellemzők.

 

Filmkészítés specializáción

A diplomamunka három részből áll.

 1. Fő rész: kreatív alkotás (rövidfilm vagy bármely más mozgóképi/média produktum, vagy a filmkészítés valamely szakterületén előállított gyakorlati munka). Az alkotás során a hallgató különböző funkciókban készítheti diplomamunkáját (lehet a produkció írója, rendezője, operatőre, vágója, producere).
 2. Tudományos esszé (az alkotómunka elméleti-történeti hátteréhez kapcsolódik, annak valamely történeti, elméleti vagy technikai aspektusát dolgozza fel). Az esszé témáját a hallgató elméleti tutorával együttműködésben határozza meg. Az esszé hossza min. 25 000 leütés (szóközök nélkül).
 3. Munkanapló (a mű születésének folyamatára reflektál, leírja a mű előállításával kapcsolatos tapasztalatokat, a felmerült problémákat és azok megoldási alternatíváit és az adott megoldás választásának okát). A munkanapló hossza min. 15 000 leütés (szóközök nélkül), mellékletek nélkül. A kreatív alkotást és a munkanaplót a hallgató gyakorlati tutora jóváhagyásával és a vele folytatott konzultációk során valósítja meg.

A szakdolgozat leadásához mind az elméleti, mind a gyakorlati témavezetőnek igazolnia kell a konzultációk teljesítését, a diplomamunka védésre bocsáthatóságát, valamint a dolgozathoz mellékelni kell a plágiumra/önállóságra vonatkozó nyilatkozatot: a diplomamunkát készítő köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be diplomamunkaként.
Mindezekhez a formanyomtatvány letölthető innen: LETÖLTÉS (PDF)

Értékelés:

1–5-ig terjedő osztályzattal, a három rész értékeléséből adódik össze; a következő szempontok alapján: a témához kapcsolódó elméleti és történeti ismeretek elsajátítása és feldolgozása, a képzés során tanult gyakorlati készségek és tudás alkalmazásának minősége.

 

MA szakzárás követelményei filmelmélet specializáción:

Az összes tanegység elvégzése és a diplomamunka leadása után következő szakzáróvizsga, mely két részből áll:  1, A diplomamunka védése 2, filmelméleti és filmtörténeti tételsorokból történő felkészülés. Az államvizsgán három tételsorból (filmelmélet, magyar filmtörténet, egyetemes filmtörténet) kell egy-egy tételt húzni, melyekből szóbeli feleletre kerül sor. A tételsorok megtalálhatóak a tanszéki honlapon: http://film.elte.hu/kepzesi-formak/jelenlegi-kepzesi-formak/ma-filmtudomany-diszciplinaris-szak/ma-filmtudomany-diszciplinaris-szak-szakzaras-kovetelmenyei/

 

Az MA-szakzárás követelményei filmkészítés specializáción:

Az összes tanegység elvégzése és a diplomamunka leadása után következő szakzáróvizsga, mely két részből áll: 1, elméleti-történeti jellegű vizsga a hallgató által választott, a tudományos esszéjében tárgyalt témakörhöz kapcsolódva; 2, diplomamunka védése:  a kreatív alkotás és a munkanapló alapján a vizsgáztatók értékelik, mennyire képes a hallgató reflektálni saját munkájára, ismeri-e az adott tevékenység közben felmerülő problémákat és megoldási lehetőségeket, képes-e értékelni az elvégzett munka színvonalát és a tanult készségek alkalmazásának hatékonyságát, illetve meg tudja-e fogalmazni, mit és hogyan kellett volna másképp megvalósítani.

A szakzáróvizsga értékelése:

Mindkét specializáción a szakzáróvizsga két részére kapott jegyek (1–5) átlaga.

Az oklevél minősítése:

Az oklevél minősítését három osztályzat: a diplomamunkára kapott osztályzat, valamint a szakzáróvizsga két részére kapott érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.