Konferencia

ZOOM 2018 Konferencia felhívás

ZOOM 2018: Európa és az európaiság reprezentációi a kétezres évek kelet-európai filmjében

filmtudományi konferencia

Debrecen, 2018. december 7-8

Az új évezred társadalmi és kulturális változások drámai sorozatát hozta Európa számára, melyek az európaiság és európai identitás mibenlétének folyamatos újraartikulálását eredményezték. A kelet-európai államszocialista rezsimek 1989-90-es összeomlása után nem „a történelem vége” köszöntött az öreg kontinensre, mint ahogy a kilencvenes években még sokan gondolták. A globális neoliberális kapitalizmus és parlamentáris demokrácia látszólagos győzelme fölött érzett eufória nem volt hosszú életű. Míg Kelet-Európában a gyorsított tempóban bevezetett kapitalizmus vezetett gazdasági-társadalmi-kulturális válságok sorozatához (munkanélküliség, az életszínvonal hirtelen csökkenése, a régi szocializációs minták értékvesztése), addig a nyugat a kelet-európai „másik” különbözőségével (a demokráciáról alkotott eltérő elképzelésével, ideológiai ellenállásával vagy épp eltérő jövőképével) kellett szembe nézzen. Az új évezred és az EU keleti bővítése utáni idők, ha részben más okok folytán is, de szintén drámai változásokat hoztak. A nemzetközi terrorizmus megerősödése, a 2008-as gazdasági válság, a neoliberális gazdasági-politikai berendezkedéssel szembeni egyre növekvő elégedetlenség, a multikulturalizmus és politikai korrektség egyre markánsabb kritikája, az új jobboldal megerősödése és a politika általános jobbra tolódása, az egyre aggasztóbb demográfiai válság, vagy az egyre inkább átpolitizált nemzetközi migráció mind olyan társadalmi vitákat generálnak, melyek akarva-akaratlan kérdésessé teszik és újrafogalmazzák az Európáról, az európaiságról és az európai identitásról szóló, korábban stabilnak hitt elképzeléseket.

A 2018 decemberében Debrecenben megrendezésre kerülő negyedik ZOOM konferencia arra keresi a választ, hogy a kelet-európai filmben hogyan jelenik meg Európa, az Európaiság és a geopolitikailag jelölt identitás fent említett újraértelmezése. Olyan filmekről szóló előadásokat várunk, melyek megmutatják korunk identitáspolitikáját és az Európához való viszonyt alapvetően befolyásoló jelenségeket és konfliktusokat. Úgy véljük, hogy bár kevés film foglalkozik explicit módon azzal, hogy mi Európa, hogyan viszonyulunk hozzá, vagy hogyan változik, számos társadalmi problémát feszegető filmben megjelennek ezek a kérdések. Belátható például, hogy a filmen bemutatott utazás gyakran értelmezi, látja el jelentéssel a meglátogatott helyeket, illetve megmutatja az utazó szereplő identitásának ezekhez a helyekhez való viszonyát. A bevándorlással, nemzetközi migrációval vagy menekült-témával kapcsolatos filmek szintén gyakran működtetnek geopolitikailag jelölt tér- és identitáskonstrukciókat. Az interkulturális találkozásokat bemutató filmek az én és az idegen viszonyának artikulációján keresztül szintén rákérdeznek az én identitásának alapvető meghatározóira. De a történelmi múlttal, emlékezéssel, traumával vagy épp nemzeti hagyományokkal foglalkozó filmek is rendre megfogalmaznak valamilyen álláspontot Európával, illetve az európaiság kortárs változásaival kapcsolatos kérdésekben. Mindezeken túl amellett is érvelhetünk, hogy a filmekben megjelenőkülönböző ideológiai, világnézeti, politikai vagy épp gazdasági modelleknek és elképzeléseknek is lehet az európaiság fogalmát is mozgásba hozó jelentésudvaruk. A filmtörténetben és filmkutatásban járatos kollégák számára az is érdekes szempont lehet, hogy megvizsgálják milyen (szintén földrajzi vagy nemzeti markerekkel jelölt) filmes hagyományok és eszközök segítségével beszélnek ezek a filmek a fenti kérdésekről. Mindezek fényében olyan előadásokat várunk, melyek szakmailag produktív módon kötik össze az Európaiság filmes reprezentációjának elemzését, a kortárs társadalmi, ideológiai és kulturális kontextussal, miközben nem felejtkeznek meg a filmek technikai, médiumspecifikus megformáltságáról, illetve ennek a jelentés létrehozásában betöltött szerepéről sem.

Többek között az alábbi témákban várjuk előadók jelentkezését:

 • Európa és metaforáinak filmes ábrázolása
 • Európa földrajzi/gazdasági/társadalmi/kulturális megosztottságának filmes ábrázolása
 • Demokrácia, liberalizmus, nacionalizmus és az európaiság viszonyainak ábrázolása
 • Európa ellenesség és az (újra)gyarmatosító Nyugat filmes ábrázolásai
 • Nyugat-Európa kelet-európai ecsettel (idealizálás, vágyképek, ígéretföld-keresés), a keletről nyugatra irányuló mobilitás ábrázolása
 • Kelet-Európa nyugat-európai ecsettel (ön-gyarmatosítás, othering, oientalizálás, ön-exotizálás, barbarizáció), a kelet-európai régió, mint „szegény szomszéd”, illetve romlatlan-archaikus világ ábrázolásai
 • az én és az idegen viszonyai, interkulturális találkozások és ezek identitáspolitikai relevanciája
 • menekültek, bevándorlók, terroristák és az európai értékeke védelmének ábrázolása
 • flâneur-ök, csavargók és turisták: az európai értékek feltérképezése a filmen
 • posztszocialista modernizációs és felzárkózás-narratívák a filmen
 • Európaiság és a vidék viszonya
 • az eurocentrikus látásmód és ideológiák működése a filmen (reflektálatlan használatuk, megerősítésük, kritikájuk)
 • Európaiság és a nemi identitásokat övező kihívások ábrázolása
 • az európaisághoz fűződő viszony ábrázolásának generációs vetületei
 • az európaiság kérdése a koprodukciókban készült filmek esetében
 • nemzeti identitás és európaiság kapcsolata a többlaki, többnyelvű filmkészítők esetében
 • a szétszakított és az újraegyesült Európa történelmi filmes ábrázolása
 • a szerzői filmes és a zsánerfilmes Európa(iság)
 • az elbeszélés és filmnyelv „nyugatosodása” kelet-európai alkotásokban
 • a mobilitás és a sztázis filmpoétikája

A konferencián elhangzott előadások egy részéből szerkesztett tematikus kötet kiadását tervezzük a Debreceni Egyetem ZOOM könyvsorozatának gondozásában.

A konferencia helyszíne: MODEM kortárs művészeti galéria, konferencia terem, Debrecen, Baltazár Dezső tér.

 A jelentkezéseket 200 szavas absztrakttal és rövid (max 150 szavas) szakmai önéletrajzokkal a zoom4konf@yahoo.com email címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2018. október 30.

Részvételi díj előadók számára: 5000 ft (nappali tagozatos hallgatóknak 3000 ft), mely tartalmazza a fogadást is.

A konferenciát támogatja a debreceni Egyetem Brit Kultúra tanszéke, az Angol-Amerikai Intézet, a MODEM kortárs művészeti galéria, valamint a Debreceni Akadémiai Bizottság Médiakutatási Munkacsoportja.