Új szakdolgozati és szakzárási követelmények

Ezek a követelmények azokra a hallgatókra érvényesek, akik 2016-ban vagy később kezdték meg tanulmányaikat!

Filmelmélet specializáción

Diplomamunka formai követelményei:

 • 70–80 ezer leütés (mellékletek nélkül)
 • 12-es betűméret, másfeles sorköz
 • szabványos szakirodalmi hivatkozás (jegyzetapparátus, bibliográfia, valamint egyéb mellékletek – filmográfia, képmelléklet stb. –, amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja)
 • fejezetekre tagolt szöveg tartalomjegyzékkel, bevezetővel és konklúzióval (témamegjelölés, célkitűzés, módszer, kifejtés, eredmény)
 • magyar és idegen nyelvű rezümé kb. 10-10 sorban
 • a szakdolgozat leadásához a témavezetőnek igazolnia kell a konzultációk teljesítését, a diplomamunka védésre bocsáthatóságát, valamint a diplomamunkát készítő köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be diplomamunkaként – mindezekhez a formanyomtatvány letölthető innen: LETÖLTÉS (PDF)

Tartalmi követelmények:

 • releváns filmtudományi téma
 • a választott témakör magyarul és legalább egy idegen nyelven elérhető alapvető szakirodalmának feldolgozása
 • tartalmazzon önálló kutatást vagy elemzést
 • szabatos értekező nyelv (magyar vagy angol, más idegen nyelvet indokolt esetben engedélyezhet a tanszék)

Értékelés:

1–5-ig terjedő osztályzattal; a következő szempontok alapján: a szakirodalom feldolgozása, az önálló kutatás/elemzés megalapozottsága és jelentősége, az érvelés szerkezete, a szakirodalom-használat formai és tartalmi korrektsége, nyelvi jellemzők.

Filmkészítés specializáción

A diplomamunka három részből áll.

 1. Fő rész: kreatív alkotás (rövidfilm vagy bármely más mozgóképi/média produktum, vagy a filmkészítés valamely szakterületén előállított gyakorlati munka). Az alkotás során a hallgató különböző funkciókban készítheti diplomamunkáját (lehet a produkció írója, rendezője, operatőre, vágója, producere).
 2. Tudományos esszé (az alkotómunka elméleti-történeti hátteréhez kapcsolódik, annak valamely történeti, elméleti vagy technikai aspektusát dolgozza fel). Az esszé témáját a hallgató elméleti tutorával együttműködésben határozza meg. Az esszé hossza min. 25 000 leütés (szóközök nélkül), másfeles sorközzel, kétoldalasan kell kinyomtatni. Egyéb kritérium nincs.
 3. Munkanapló (a mű születésének folyamatára reflektál, leírja a mű előállításával kapcsolatos tapasztalatokat, a felmerült problémákat és azok megoldási alternatíváit és az adott megoldás választásának okát). A munkanapló hossza min. 15 000 leütés (szóközök nélkül), mellékletek nélkül. A kreatív alkotást és a munkanaplót a hallgató gyakorlati tutora jóváhagyásával és a vele folytatott konzultációk során valósítja meg.

A diplomamunka írásos részét (tudományos esszé, munkanapló vagy írásos kreatív anyag (forgatókönyv)) a Neptunba kell feltölteni a TH által küldött útmutatás szerint. Azoknak a filmkészítő specializációs hallgatóknak, akiknek diplomamunkája mozgóképes anyagot tartalmaz, el kell küldeniük diplomamunkájuk mindhárom részét fájlküldő segítségével a tanszék számára (milojev.zsanett@btk.elte.hu).

A szakdolgozat leadásához mind az elméleti, mind a gyakorlati témavezetőnek igazolnia kell a konzultációk teljesítését, a diplomamunka védésre bocsáthatóságát, valamint a dolgozathoz mellékelni kell a plágiumra/önállóságra vonatkozó nyilatkozatot: a diplomamunkát készítő köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be diplomamunkaként.
Mindezekhez a formanyomtatvány letölthető innen: LETÖLTÉS (PDF)

Értékelés:

1–5-ig terjedő osztályzattal, a három rész értékeléséből adódik össze; a következő szempontok alapján: a témához kapcsolódó elméleti és történeti ismeretek elsajátítása és feldolgozása, a képzés során tanult gyakorlati készségek és tudás alkalmazásának minősége.

MA szakzárás követelményei filmelmélet specializáción:

Az összes tanegység elvégzése és a diplomamunka leadása után következő szakzáróvizsga, mely két részből áll:  1, A diplomamunka védése 2, filmelméleti és filmtörténeti tételsorokból történő felkészülés. Az államvizsgán három tételsorból (filmelmélet, magyar filmtörténet, egyetemes filmtörténet) kell egy-egy tételt húzni, melyekből szóbeli feleletre kerül sor.

Államvizsgatételek

A pandémiára való tekintettel a záróvizsga a Microsoft Teams felületén történik. A tételhúzás során a bizottság titkára egy számgenerátor segítségével húzza ki a tételeket. 

Az MA-szakzárás követelményei filmkészítés specializáción:

Az összes tanegység elvégzése és a diplomamunka leadása után következő szakzáróvizsga, mely két részből áll: 1, elméleti-történeti jellegű vizsga a hallgató által választott, a tudományos esszéjében tárgyalt témakörhöz kapcsolódva; 2, diplomamunka védése:  a kreatív alkotás és a munkanapló alapján a vizsgáztatók értékelik, mennyire képes a hallgató reflektálni saját munkájára, ismeri-e az adott tevékenység közben felmerülő problémákat és megoldási lehetőségeket, képes-e értékelni az elvégzett munka színvonalát és a tanult készségek alkalmazásának hatékonyságát, illetve meg tudja-e fogalmazni, mit és hogyan kellett volna másképp megvalósítani.

A szakzáróvizsga értékelése:

Mindkét specializáción a szakzáróvizsga két részére kapott jegyek (1–5) átlaga.

Az oklevél minősítése:

Az oklevél minősítését három osztályzat: a diplomamunkára kapott osztályzat, valamint a szakzáróvizsga két részére kapott érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.