Filmszakos hírek Info

A TANÁRI ZÁRÓVIZSGA SZAKMÓDSZERTANI TÉMAKÖREI

A  mozgóképkultúra és médiaismeret tanári záróvizsga szakmódszertani témakörei a következőek:

 1. A mozgókép- és médiaoktatás vázlatos története Magyarországon a 60-as évektől napjainkig
 2. A mozgókép- és médiaoktatás modelljei a világban
 3. A mozgókép- és médiaoktatás alapdokumentumai: a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv
 4. A Nat kereszttantervi tartalmai (az oktatás-nevelés közös területei) és a mozgókép- és médiaoktatás
 5. A tanmenet a mozgókép- és médiaoktatásban (tanmenet alapóraszámra, tanmenet a közép- és emelt szintű érettségire való felkészítésre)
 6. A tantárgyi integráció lehetőségei és korlátai; a tantárgyi integráció lehetséges területei egy választott tantárggyal (magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, történelem, társadalomismeret, idegen nyelvek, informatika stb.)
 7. A közép- és az emelt szintű érettségi általános és részletes vizsgakövetelményei, a vizsgakövetelmények értelmezése
 8. Segéd- és szemléltetőanyagok a mozgóképoktatásban (módszertani mintaórák, a Sulinet Digitális Tudásbázis, a szöveggyűjtemény, a kislexikon, az érettségire felkészítő programcsomag, a feladatgyűjtemény, a tankönyvek, a szakirodalom)           
 9. Az óravázlat fogalma; az óravázlat értékelésének szempontjai
 10. A tanár szerepe a mozgókép- és médiaoktatásban
 11. Fogalomképzés a mozgókép- és médiaórán
 12. A tankönyv használatának elvei
 13. A filmtörténet helye a tantárgy tartalmai között; a filmtörténet tanításának kérdései
 14. A filmelemzés tanításának kérdései
 15. A filmműfajok a tantervben
 16. A média értelmezése a tantervben
 17. Az új média tanításának kérdései
 18. A populáris kultúra és az elitkultúra megközelítése az órákon
 19. A tananyag néhány kulcskérdése a tanításban (a sztár fogalma, a kultúrahasadás, a filmtörténet fontosabb korszakai stb.)
 20. Mérés és értékelés a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításában
 21. A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának intézményrendszere (szaktanácsadás, civilszervezetek, tanártovábbképzési rendszer, pályázati források)
 22. A mozgókép- és médiaoktatás iskolán és tanórán kívüli formái
 23. Az iskolai hospitálások értékelésének szempontjai
 24. Az osztálytermi munka értékelésének szempontjai

Irodalom:  Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana. Pedellus Kiadó, Debrecen, 2008.