Mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányú továbbképzési szak – Javasolt szakdolgozati témakörök

Csantavéri Júlia
 1. A modern olasz film viszonya a neorealizmushoz: Antonioni, Fellini, Pasolini és Bertolucci korai művei alapján.
 2. Kosztümök és kosztümös karakterek Fellini filmjeiben (p. Satyricon, És a hajó megy, Casanova… stb.)
 3. Az utcagyerekek tematika alakváltozása: Vittorio de Sica: Fiúk a rács mögött és Luis Buñuel : Elhagyottak című filmjeinek összehasonlító elemzése.
 4. Neorealista jegyek a mai iráni filmben
 5. Nagy mítoszok Pier Paolo Pasolini életművében ( Máté evangéliuma, Oidiposz, Médea)
 6. A Sergio Leone-féle western sajátosságai és hatásmechanizmusa egy kiválasztott film elemzése alapján.
 7. A filmről való beszéd magyarországi sajátosságai a 60-as években (folyóiratok, könyvek, filmklubok, a filmkritika helyzete).
 8. Drakula gróf rémmeséje, ahogy Murnau, Herzog és Coppola látta: történeti összehasonlító elemzés.

Galicza Péter
 1. Korai filmelméletek
 2. Összehasonlító filmelemzések
 3. Interpretációs elemzések és a hozzátartozó elméletek

Gelencsér Gábor
 1. Filmelmélet
  • fikció és dokumentarizmus viszonyának elméleti reflexiója a korszak szakirodalmában, rendezői jegyzeteiben és műveiben a Budapesti Iskolától a Balázs Béla Stúdió experimentális dokumentumfilmjeiig
  • a parabolikus forma poétikai alakzatai
  • a műfajiság kérdésének alakulása elméleti szempontból (a műfajiság keretfeltételeinek vizsgálata)
 2. Filmtörténet
  • a műfajiság kérdésének alakulása történeti szempontból (folyamatelemzés, korszakok összevetése, műfaji keresztmetszetek)
  • társművészeti párhuzamok: irodalom és film a hetvenes években, képzőművészet és film a nyolcvanas években
  • a hetvenes-nyolcvanas évek underground, a nyolcvanas-kilencvenes évek non professional művészete; e csoportok hatása a filmtörténeti folyamatokra
 3. Filmelemzés
  • egy-egy lezárult, ugyanakkor kevéssé ismert, illetve feldolgozott életmű elemző bemutatása (pl. Novák Márk, Szörény Rezső, Szász Péter, Fehér György, Kardos Ferenc)
  • motívumelemzés (pl. lakás), konfliktustípusok elemzése (pl. generációs)
  • stíluselemzés (pl. a realista stílus átalakulása a hatvanas-hetvenes években, az időfelbontásos elbeszélésmód stílusalakzatai Fábrinál, Gaálnál, Makknál, Huszáriknál)

Hirsch Tibor
 1. Tematikus, stílustörténeti, illetve filmművészeti értéktől független korszak-reprezentációs- stb. okokból kiválasztott film-párok összehasonlító elemzése.
 2. Egy életműépítő rendező egy meggyőzően elkülöníthető szűk filmes korszakán belül valamely film-vetület: montázs, színészi játék, hang-kép viszony és hasonlók. (Például: Jancsó 1999 után, Szabó a hetvenes években, korai Fellini, kései Antonioni, stb.)
 3. Komplex jelenet-elemzés: látványos populáris filmek tömegjeleneteitől, ismert horror-szekvenciákon, és mis-en-scene újításokat hozó filmképsorokon keresztül fontos “hosszúsnittekig”. (DeMille és Spielberg, Welles és Godard, Jancsó és Tarr, Chaplin és Greenaway, stb.)
 4. Társadalom- és kultúrtörténeti motívum, illetve a szociológia, filozófia, pszichológia vizsgálati körébe tartozó jelenségek reprezentációjának követése egy – e tekintetben tanulságos – egyetlen filmben, esetleg rész-életműben (Például: Jancsó és erőszak, Chaplin és technika, Fellini és az álom, Greenaway és a történelem, Ferreri és a nő, Szabó és Budapest, Welles és bűn, Bódy és a szabad akarat, stb.)
 5. Filológiai kutatás: Egy külföldön nemzetközi hírnévre szert tett magyar emigráns filmes itthoni pályaszakaszának feltérképezése, illetve – ha e pályaszakasz maga is hosszabb, arányosan leszűkítve ezen belül is rövidebb, de koherens részkorszakra: (Korda Sándor Kolozsváron, Zsigmond Vilmos főiskolás évei, stb.)

Kovács András Bálint
 1. Film noir tematika a francia új hullámban
 2. Bresson hatása a modern filmre
 3. Rosselini helye a neorealizmusban
 4. Godard politikai filmjei
 5. Az 1968-as társadalmi mozgalmak hatása a filmművészetre
 6. A modern olasz film hatása a magyar filmművészetre a hatvanas években
 7. Antonioni és Jancsó stílusának összehasonlítása
 8. A német új film társadalmi tematikája
 9. Modern irányzatok a szovjet filmművészetben
 10. A nemzeti tematika a modern lengyel filmben a hatvanas években
 11. A cinema verité hatása a modern filmre

Margitházi Beja
 1. Korai filmtörténet és -elmélet
  • A korai film témái, stílusa és alkotói (pl. Lumiére testvérek, Méli?s, Williamson, Porter, Smith, stb.)
  • A primitív reprezentációs mód (PRM) kialakulása és megszűnése (pl. színészi játék, kameramunka, vágások, térkezelés, stb. tekintetében)
  • A mozgóképről való gondolkodás kezdetei (pl. Münsterberg, Balázs, Epstein, stb. elméletei a korabeli filmek kontextusában)
  • stb.
 2. Filmstílus
  • Plántípusok, formanyelvi megoldások kialakulása, változása (pl. beállítás-ellenbeállítás, flashback, stb.)
  • Rendezői stílusok elemzése és értelmezése (pl. Dreyer, Bresson, Cassavetes, Wong Kar-wai, stb.)
  • Az arcnagyközeli plán filmelméleti vonatkozásai és filmtörténeti alakváltozatai (pl. a klasszikus hollywoodi stílusban, egyes rendezői életművekben, adott filmtörténeti korszakban, stílusirányzat esetében)
  • stb.
 3. Filmkritika
  • Retorikai és stilisztikai tendenciák a mai magyar filmkritikában
  • A filmkritika műfaji változatai a nyomtatott ill. online sajtóban
  • Kortárs magyar film és kritikája
  • stb.
 4. Film és vizuális kommunikáció
  • Film és reklám: a filmplakát (pl. motívumok és kompozíciós trendek; szöveg, kép és film viszonya)
  • Filmes intertextuálitás-típusok (pl. adott film intertextuális utalásainak felgöngyölítése, értelmezése)
  • Filmszínészi játékstílus (pl. szerep, típus, karakter és előadásmód összefüggései adott színészek játékában)
  • stb.

Vajdovich Györgyi
 1. Némafilmtörténet
  • Expresszionista film, pl.
   • A doppelgänger-motívum különböző megjelenési formái a német expresszionista filmekben
   • Az expresszionista festészet és a német expresszionista film kapcsolata
   • Összehasonlító elemzés: Vizuális megjelenítés Murnau és Herzog Nosferatujában
   • stb.
  • Börleszk, pl.
   • Chaplin figurájának változásai 3-4 film elemzése alapján
   • A hang használata a börleszkben a hangosfilm megjelenése után (1 film elemzése: pl. A diktátor, vagy valamelyik Tati-film, vagy 2-3 film összehasonlító elemzése)
   • Természet és ember viszonya Buster Keatonnál (pl. a Navigátor vagy az Ifjú gőzös elemzésén keresztül)
   • stb.
  • Francia avantgárd film, pl.
   • Dali festészetének hatása Az andalúziai kutya c. filmre
   • Kollázs-szerű szerkesztés a dadaista filmekben (1 film, pl. a Felvonásköz, vagy több film elemzése alapján)
 2. Magyar film a kezdetektől az ötvenes évekig
  • Jellegzetes komikus karakterek a 30-as évek magyar vígjátékaiban
  • A dalbetétek szerepe a 30-as évek magyar vígjátékaiban
  • A magyar vidék ábrázolása a népi filmben (3-4 film elemzése alapján)
  • Neorealista sajátosságok Szőts István Emberek a havason című filmjében
  • A francia lírai realizmus magyar közegre való adaptálása a Külvárosi őrszoba c. filmben
  • Szerzői filmes elemek Fejős Pál műveiben
  • stb.
 3. Francia film a 30-50-es években
  • Lírai és realista elemek keveredése a francia lírai realizmusban (1 film elemzése, vagy 1 alkotó több filmjének elemzése)
  • A művész mint emblematikus figura Jean Cocteau filmjeiben
  • stb.
 4. Adaptációelemzések
  • Az intermedialitás kérdései, pl. az irodalmi önreflexió adaptálása a filmre (1 irodalmi műnek és filmváltozatának az elemzése alapján)
  • 1 irodalmi mű és filmváltozatának összevetése adott szempont alapján, pl. a groteszk ábrázolás Örkény: Tóték és Fábri: Isten hozta, Őrnagy úr c. műveiben
  • 1 irodalmi mű és több filmváltozatának elemzése egy adott szempontból, pl. science fiction-sajátosságok Lem, Tarkovszkij és Soderbergh Solaris c. műveiben
  • stb.
 5. Műfaji filmes kérdések
  • A magyar vígjátékok műfaji sajátosságai
  • Műfaji filmes kezdeményezések a magyar filmben
  • A vámpírmítosz alakváltozatai a filmtörténet egyes korszakaiban
  • Műfajkeveredés a bollywoodi filmben

Varga Balázs
 1. Magyar filmtörténet az ötvenes-hatvanas években
  • a magyar kalandfilm klasszikus formája (Rákóczi hadnagya, Kard és kocka, A Tenkes kapitánya)
  • a szórakozató film (műfaji filmek) és a televízió (korai sorozatok) kapcsolatai a hatvanas években
  • dokumentarizmus a hatvanas évek magyar filmjeiben (Zolnay Pál: Hogy szaladnak a fák…, Herskó János: Szevasz Vera, Bacsó Péter: Fejlövés)
  • ellen/forradalom: 1956 megjelenítése a korszak magyar filmjeiben
 2. Kortárs film
  • “cinema du look” – Besson, Beineix, Carax és a nyolcvanas évek francia filmje
  • új minimalizmus (Jarmusch, Kaurismäki, Tarr)
  • europuding: hibriditás és határ-talanság az ezredelő európai filmjében
  • falomlás után – a kelet-európai rendszerváltás mozgóképi reflexiója
 3. Filmelmélet/filmelemzés
  • identitáskonstrukciók és identitástörténetek a kortárs filmben (Atom Egoyan, Wong Kar-wai, Ang Lee, Wim Wenders)
  • “elképzelt közösségek” és “kitalált hagyományok” – a történeti igazság és a történelmi film kérdései
 4. Dokumentumfilm
  • dokumentumfilmek a Holocaustról: politikum, etika és narrativitás
  • találkozás az idegennel – dokumentumfilm és antropológia
  • a nyolcvanas-kilencvenes évek történelmi témájú magyar dokumentumfilmjei: interjúk és életutak, én-elbeszélés és narrativitás

Varró Attila
 1. Amerikai filmtörténet
  • Némafilm
   • Műfaji struktúrák kialakulása az amerikai némafilmben (melodráma, horror, gengszterfilm, western, kalandfilm, stb.)
   • Emigráns rendezők a késői némafilmben és a korai hangosfilmben (Stroheim, Sternberg, Lang, Murnau, Freund, Dieterle, stb.)
  • Klasszikus Hollywood (1931-1959)
   • A korai hangosfilm sajátos alműfajai, valamint továbbélésük a kortárs tömegfilmben (screwball, revüfilm, dzsungelfilm, űropera, stb.)
   • A szerzőiség érvényesülése választott stúdiórendező életművében (Ford, Capra, Mann, McCarey, Sturges, Lubitsch, Hitchcock, Disney, Aldrich, stb.) vagy választott műfajban (western, horror, melodráma, stb.) több alkotó összevetésével
   • Az 50-es évek jelentős stúdiórendezőinek hatása az amerikai modernizmus kialakulására (Sirk, Ray, Boetticher, Tashlin, Losey, Kazan, stb.)
   • A sztár, mint szerző (Garbo, Dietrich, Tracy, Hepburn, Stanwyck, Fonda, Wayne, Lewis, stb.)
  • A modernista amerikai tömegfilm (1963-1977)
   • Műfaji revizionizmus és társadalomkritika szabadon választott műfaji példában (western, gengszterfilm, thriller, horror, sci-fi, stb.)
   • Műfajok születése ’68 után (road movie, katasztrófafilm, biohorror, pornó, stb.)
   • A műfajok szerepe az új-hollywoodi szerzői rendezők életművében (Peckinpah, Frankenheimer, Penn, Ashby, De Palma, Bogdanovich, Romero, Hellman, Malick, Hill; Kubrick, Altman, Polanski, stb.)
   • A forgatókönyvíró, mint szerző (Southern, Newman-Benton, Buck Henry, Stone, stb.)
 2. A kulturális evolúció elméletének érvényesülése a tömegfilmben
  • Szabadon választott tömegfilmes jelenség sajátságainak elemzése a kulturális evolúció nézőpontjából (műfajképződés, remake, kultuszfilm, intermediális adaptáció, exploitation, sztárjelenség, blockbuster, stb.)
  • A filmtörténeti korszakolás és a természetes szelekció lehetséges összefüggésének vizsgálata (klasszikus-modern-posztmodern a retenció/variáció algoritmusának függvényében)
  • A stílus, mint (kiterjesztett) fenotípus: a filmnyelvi megoldások szerepe a klasszikus filmalkotások életképességében (Patyomkin páncélos, Aranypolgár, Hét szamuráj, Kifulladásig, Psycho, Harcosok klubja, stb.)
  • Választott műfaj vagy tematika összehasonlító elemzése különböző nemzeti filmkultúrákban (western-italowestern; film noir-serie noir; vámpírok Nyugattól Keletig; az anyamelodráma Hollywoodban és Japánban; bérgyilkos, mint szamuráj; a mágikus barátnő a screwballban és a maho-animében; stb.)
  • Szabadon választott műfaj vagy filmalkotás memetikai elemzése
 3. Képregény és film
  • A képregény szerepe és hatása választott szerzői filmes életművében (Welles, Godard, Resnais, Fellini, Kuroszava, Nichols, Fincher, Miike, Rodriguez, stb.)
  • A képregényfilm formai és tematikai sajátságai a 60-as években (Barbarella, Modesty Blaise, Diabolik, stb.) és napjainkban (Holló, Tank Girl, Pókember, Sin City, stb.)
  • Manga-adaptációk élőfilmben és animációban (Crying Freeman és a Golgo 13; hentai; Oshii Mamoru életműve; stb.)

Vincze Teréz
 1. Önreflexió a filmművészetben
  • Önreflexív motívumok Peter Greenaway filmjeiben
  • Önreflexivitás Wim Wendersnél
  • Önreflexivitás Lars von Trier életművében
  • Önreflexivitás az iráni filmművészetben
  • stb.
 2. Nemek és film, feminizmus, gender
  • Női figurák ábrázolása különböző rendezői életművekben
  • Női figurák ábrázolása különböző nemzeti filmgyártásokban, korszakokban
  • A homoszexualitás ábrázolása a filmművészetben
  • stb.
 3. Musical és zenésfilm
  • A klasszikus musical műfajának vizsgálata néhány jelentős filmmusical elemzésén keresztül
  • A könnyűzenei kultúra megjelenése a filmművészetben a különböző korszakokban
  • A musical ma: musical-tendenciák a XXI. században
  • stb.
 4. Kortárs magyar film
  • A női alkotók a kortárs magyar filmben
  • Artisztikum és irodalom a filmben (pl.: Tarr Béla, Szász János művei)
  • A rövidfilm műfaja és szerepe a jelenkori magyar filmkultúrában
  • stb.
 5. Távol-keleti film
  • Művészfilmes tendenciák különböző távol-keleti rendezők életművében
  • Artisztikum és erőszakábrázolás kapcsolata rendezői életművekben
  • A minimalizmus fogalmának értelmezése a távol-keleti filmben (pl.: Tsai Ming-liang)
  • stb.