Mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányú továbbképzési szak – Szakdolgozati követelmények

AZ EGYETEMI ÉS KARI SZABÁLYOZÁS IDE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI

ELTE SzMSz II. kötet: Hallgatói követelményrendszer 95§ (6): A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható.

KépKöv 1. számú melléklet: A záródolgozat (szakdolgozat, diplomamunka)
6.2.3. A szakdolgozattal kapcsolatos általános követelmények:

a. A szakdolgozat olyan jelentős volumenű, önálló szakmai munkán alapuló tanulmány, amelynek témáját a szaktanszék, illetve a hallgató kezdeményezésére a látogatott szak tudományterületéről jelölik ki. Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit. A szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai követelményekkel kapcsolatban az adott tudományterületen támasztott formai követelményeknek is. […]
b. A szakdolgozatra vonatkozó sajátos követelményeket az egyes szakok képesítési követelményei tartalmazzák.

KTVSz 109. § (3) Annak érdekében, hogy a két- vagy többszakos hallgató szakdolgozatai külön-külön megfeleljenek az önállóság követelményének, a hallgató köteles tájékoztatni témavezetőjét az elkészült vagy készülőben lévő szakdolgozatáról (szakdolgozatairól), s szükség esetén az érintett tanszékek témahasonlóság esetén közösen határozhatják meg a teendőket.

A SZAKDOLGOZATRA VONATKOZÓ FILMSZAKOS KÖVETELMÉNYEK

A szakdolgozat terjedelme:

MOMÉ képzés keretén belül készített szakdolgozat esetén a minimális terjedelem 45 000 leütés (szóközök nélkül, kb. 30 oldal) . A szakdolgozat maximális lehetséges terjedelme 150 000 betű (100 oldal, mellékletek nélkül).

A szakdolgozatot két példányban (egy bőrkötéses és egy spirálozott példány) kell leadni a Tanulmányi Osztályon.

A szakdolgozat felépítése:

A szakdolgozat önálló szakmai munkán alapuló, értekező jellegű tanulmány. A felépítésére vonatkozó legáltalánosabb szabályok:
A főszöveg alapvető szerkezete:

  • bevezetés: meghatározza a vizsgált problémát, jelenséget, amelyet a dolgozat tárgyalni kíván, körvonalazza a feldolgozásra kerülő anyagot, valamint a vizsgálat módszerét;
  • tárgyalás: “tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén szakmailag értékelhető eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit” (Képzési Követelmények, 1. melléklet, 6.2.3. (a) pont);
  • összegzés: összegzi a dolgozat által dokumentált szakmai munka eredményét, a dolgozatban kifejtett legfontosabb állítások rövid összefoglalását adja.

A főszövegen kívül kötelező elemek:

A kötelezően előírt adatokat tartalmazó borítólap, tartalomjegyzék, bibliográfia, valamint egyéb mellékletek (filmográfia, képmelléklet stb.), amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja.

Továbbá egy magyar nyelvű rezümét (kb. 10 sorban) kötelező beleköttetni mindkét leadandó szakdolgozat példányba!

A külső borítóval kapcsolatos követelmények:

a)      középen: SZAKDOLGOZAT felirat,

b)      jobb alsó sarok: a készítő neve és a szak,

c)      alul, középen (vagy bal sarok): a dolgozat készítésének éve.

A belső borítón a következő adatoknak kell szerepelnie:

a)      középen a SZAKDOLGOZAT szó

b)      alatta: a szakdolgozat címe magyarul vagy idegen nyelven készült  dolgozat esetén az adott idegen nyelven,

c)      alatta magyarul vagy idegen nyelven készült dolgozat esetén az adott idegen nyelven,

d)     jobb alsó sarok: a dolgozat készítőjének neve és a kérdéses szak,

e)      bal alsó sarok: a témavezető neve:
témavezető: X.Y professzor/egyetemi docens

f)       alul középen: a dolgozat készítésének éve.

A hivatkozás és bibliográfia formai követelményei:

A szakdolgozat hivatkozási rendjének és bibliográfiai jellegű mellékleteinek kialakításakor az elsődleges szempont, hogy a dolgozat által hivatkozott anyagok (könyvek, cikkek, filmek, dokumentumok) azonosítása és visszakereshetősége áttekinthető és rendszerezett formában valósuljon meg. A hivatkozások kialakításához tanácsok, példák megtekinthetők többek között az alábbi webhelyeken:

A hivatkozott forrást nemcsak szó szerinti idézés esetén kell feltüntetni, hanem abban az esetben is, ha az adott szerzőtől egy gondolatot vagy gondolatmenetet vesz át a szakdolgozó.

A plágiumra / önállóságra vonatkozó nyilatkozat:

A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be szakdolgozatként. Az erre vonatkozó nyilatkozatot (az alább található formanyomtatványon) a szakdolgozattal együtt kell leadni. Plágium esetén a szakdolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtója ellen fegyelmi eljárás indítható.

A szakdolgozati konzultációra vonatkozó szabályok:

A hallgatóknak minimum két szakdolgozati konzultáción kell kötelezően részt venniük:

1. konzultáció: a dolgozat leadását megelőző félév közepén;

2. konzultáció: a dolgozat kész fejezeteinek bemutatása (legkésőbb a dolgozat benyújtása előtt 6 héttel bemutatandó az előírt minimális terjedelem legalább 50%-a).

A konzultáción való megjelenést a konzulens (az alább található, a plágiumra/önállóságra/konzultációra vonatkozó nyilatkozaton) aláírásával igazolja.

A szakdolgozat értékelése:

A szakdolgozatokról a bíráló tanár rövid szöveges értékelést ad, valamint meghatározott szempontok alapján a dolgozat különböző jellemzőit 1-től 5-ig érdemjeggyel is értékeli. A kétfajta értékelés együttesen adja ki a szakdolgozatra adott végső érdemjegyet.

Szakdolgozat-értékelési szempontok [PDF]

A SZAKDOLGOZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

A filmszakon készülő dolgozatok elektronikus archiválása érdekében a hallgatóknak dolgozataikat elektronikus formában (szövegformátumú file-ban, pl. Word file-ban) is be kell nyújtaniuk a tanszékre.
Elektronikus formában két file nyújtandó be:

  1. A dolgozatot és annak minden mellékletét magában foglaló file, melynek elnevezése tartalmazza a dolgozat írójának nevét, a dolgozat címét (ékezetek nélkül) és a dolgozat benyújtásának évét (pl.: NagyErzsebet_A neorealista film_2009.doc).
  2. A dolgozat absztraktja (vagyis tartalmának rövid, kb. 1500 karakter terjedelmű összefoglalása), mely file elnevezése megegyezik a dolgozatot tartalmazó file megnevezésével, kiegészülve az “absztrakt” szóval (pl.: NagyErzsebet_A neorealista film_2009_absztrakt.doc).

Az elektronikus benyújtás módja:
A fenti két file-t CD vagy DVD lemezre rögzített formában bele kell ragasztatni a szakdolgozat hátuljába.

A PLÁGIUMRA/ÖNÁLLÓSÁGRA/KONZULTÁCIÓRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT:

A szakdolgozat minden példányába beleköttetve, a dolgozattal együtt leadandó! Letöltés [PDF]